3 juli 2014

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2014

Met het aanbieden van de voorjaarsnota 2014 voor het begrotingsjaar 2015 en de meerjarenbegroting 2016/2018 krijgen wij als raadsfracties en als inwoners van de gemeente Gennep voor de tweede maal de gelegenheid  om ons een beeld te vormen van de visie en ambities  van de nieuwe coalitie voor de komende jaren. De eerste gelegenheid was bij de presentatie en bespreking in de raad van het coalitieakkoord. De verkiezingsuitslag in maart was helder, en de inwoners van Gennep hadden mogen verwachten dat deze verkiezingsuitslag in het coalitieakkoord en de nu voorliggende voorjaarsnota terug te zien is.

Wij hebben als fractie van de PvdA bij de bespreking van het coalitieakkoord op 12 mei aangegeven dat wij op dit punt teleurgesteld waren. Veel van het oude en verwijzingen naar  toekomstige stukken, zoals deze voorjaarsnota. De vernieuwing in de Gennepse politiek moest nog even op zich laten wachten, zo bleek toen. Vandaar dat wij als fractie van de PvdA hoopvol, maar tegelijkertijd bezorgd  in deze voorjaarsnota op zoek zijn gegaan naar visie en nieuwe politiek.

Het college geeft als  algemeen vertrekpunt aan, het belangrijk te vinden dat de gemeentelijke financiële huishouding op orde is. Wij verbazen ons er dan ook over, dat de wethouder  in de eerste trimesterrapportage met daarin signalen over een negatief meerjaren  perspectief, geen aanleiding ziet om op het financiële beleid bij te sturen.
Bijstellen op basis van een beeld uit een trimesterrapportage doe je niet, aldus de wethouder tijdens de commissiebehandeling. Wanneer dan wel? vraagt onze fractie zich dan af. Sturen doe je per definitie op basis van signalen. Als je dit niet wenst te doen, kies je er dus voor om stuurloos en op basis van ad-hoc beslissingen beleid te maken. De laconieke houding van de  wethouder financiën vindt de PvdA-fractie onverantwoord.

Een ander teken van een stuurloos en star beleid  is het uitgangspunt dat rijkskortingen één op  één worden doorvertaald naar het betreffende beleidsveld. Waarom, vraagt onze fractie zich af, niet een overschot in bijvoorbeeld programma 8 gebruiken om een bezuiniging in programma 6 te compenseren? Middelen inzetten op basis van gestelde prioriteiten. Dat is besturen. Daar is het college voor aangenomen. Wij zullen een amendement indienen om dit weinig flexibele uitgangspunt uit de voorjaarsnota te schrappen.

Een belangrijk onderwerp met een grote financiële impact op Gennep is onze deelname in Venlo Greenpark. Het college schrijft hierover: “Doelstelling is om het bedrijventerrein vanuit een groeimodel te transformeren naar Campus Greenport Venlo”. Heeft het college dan niets geleerd van de deelname aan de Floriade? Heeft het college dan alle signalen gemist?
In het meest gunstige scenario, het scenario dat hier wordt geschetst, is er nog altijd een substantieel verlies. De kans dat dit gunstige scenario bewaarheid wordt is echter uiterst klein. Waarom wordt er niet gekeken naar de mogelijkheid om uit deze samenwerking te stappen? Natuurlijk zijn ook daar kosten aan verbonden. Maar je voorkomt dan wel dat er sprake zal zijn van een bodemloze put. Daarvan hebben we er tenslotte al een binnen de eigen gemeente, in de vorm van bedrijventerrein “De Brem”.

Het belangrijkste onderwerp in deze voorjaarsnota is voor de PvdA Gennep het traject van de drie decentralisaties. Ofwel, hoe gaat dit college om met de mooie uitdaging, om de zorg op gemeentelijk niveau vorm te geven? Hoe gaat dit college het bastion van bureaucratisch en centralistisch geregelde zorg omvormen, tot zorg op maat, dicht bij de mensen georganiseerd? Zodoende wordt de zorg efficiënt georganiseerd, zodat uiteindelijk niet de bureaucratie en de daarmee samenhangende kosten de solidariteit in de samenleving teveel onder druk zal gaan zetten.
De voorjaarsnota spreekt vooral over knelpunten, tegenvallers de omvang van budgetten. Daar waar dit college op bijna fatalistische wijze de 3 D’s blijft zien als een zware bezuinigingsopgave waar zij zuchtend en steunend uitvoering aan geeft, zie je andere gemeenten vol enthousiasme op een efficiënte mannier zorg dichter bij de mensen brengen. De verantwoordelijke wethouder uit Venlo vertelt vol enthousiasme, aan wie het maar horen wil, over kwalitatief betere zorg, dichter bij de mensen, makkelijk toegankelijk en ook nog eens goedkoper.

Ambtelijk is de operatie in Gennep prima op stoom. Bestuurlijk missen wij ambitie, vernieuwing en inspiratie, juist in de zorg. Juist in het sociale domein waar een college met lef en visie echt het verschil had kunnen maken.  Is dit verwijt terecht? Wij zullen het voorlopig niet weten. Het college geeft in deze voorjaarsnota aan, dat de raad later dit jaar in het collegeprogramma inzicht gegeven wordt, in ambities en concretisering van beleid. Wel wordt ons nu al gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten voor de programmabegroting en de meerjarenbegroting. Dit is voor ons natuurlijk niet mogelijk. De fractie van de PvdA stelt voor, om de stemming over deze voorjaarsnota aan te houden, tot het college na de zomer inderdaad haar collegeprogramma heeft gepresenteerd. Wellicht dat het college de fractie van de PvdA dan wèl kan overtuigen. Nu is dat nog zeker niet het geval.

Luc Brouwers, namens de fractie van de Partij van de Arbeid Gennep.