21 september 2014

CDA, PvdA en VVD eisen opheldering Pleinfeesten!

De oppositiepartijen CDA, PvdA en VVD eisen uitleg van SP wethouder Lucassen over zijn manier van handelen bij de subsidieaanvraag van de Pleinfeesten. De fractievoorzitters – Ingrid Voncken, Luc Brouwers en Janine van Hulsteijn – willen de wethouder en het gehele College ondervragen over de gang van zaken. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een zwaar politiek instrument: het houden van een interpellatiedebat!
Ondanks het feit dat de Stichting Pleinfeesten onlangs helaas definitief de stekker uit het initiatief heeft getrokken uit frustratie over de samenwerking en bejegening vanuit de gemeente is dit dossier voor de politiek nog niet gesloten. Het interpellatiedebat zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 13 oktober 2014. De reden voor het interpellatiedebat is gelegen in het feit dat Lucassen, wethouder van het College van SP, D66 en Kern heeft besloten een unaniem aangenomen raadsmotie niet uit te voeren. Een standpunt dat de wethouder verzuimde te ventileren op het moment dat hij daar de kans toe had namelijk toen de motie in de raad unaniem werd aangenomen vóór het zomerreces en wat dus nu ineens uit de hemel komt vallen.
Op navraag van de CDA fractie bleek tijdens de raadsvergadering van 08 september jl. tevens dat de wethouder geen kennis van zaken heeft. Lucassen stelde immers ondanks alle commotie proactief en ‘in geest van de motie’ te handelen. Tijdens dit zelfde debat heeft de wethouder vervolgens de gemeenteraad onjuist en onvolledig geïnformeerd door te beweren dat tot op die dag geen subsidieaanvraag was ontvangen in het gemeentehuis. Dit terwijl de subsidieaanvraag al op 04 augustus 2014 bij de gemeente was ingediend en de wethouder meteen de dag na het raadsdebat op zijn uitspraak moest terugkomen! De schuld voor deze tegenstrijdigheid legt het College van burgemeester en wethouders overigens op het bordje van de ambtenaren.
Voor CDA Gennep fractievoorzitter Ingrid Voncken is opheldering noodzakelijk:
“De gemeenteraad heeft als het hoogste orgaan van de gemeente unaniem een besluit genomen met de intentie om de Pleinfeesten te ondersteunen. Het College legt dit besluit naast zich neer zonder verantwoording af te leggen bij de raad. De werkwijze van dit College is de wereld op z’n kop!”
PvdA Gennep fractievoorzitter Luc Brouwers:
“Het houden van een interpellatiedebat is één van de zwaarste instrumenten die we als raad hebben. We hebben dit in Gennep voor het laatst in 2009 gehad. Dit laat zien hoe ernstig de manier van handelen van en de tegenstrijdigheden van de uitspraken door de wethouder zijn!”
VVD Gennep fractievoorzitter Janine van Hulsteijn geeft aan dat het nu tijd is voor een stevig debat:
“Dit is een wethouder die zelf geen kennis van zaken heeft en vervolgens de schuld legt bij ambtenaren die zich op geen enkele manier kunnen verdedigen in de raad. Dit College en deze wethouder zijn verantwoordelijk, ga dan niet schuilen achter de ambtenaren. Dit is een wethouder onwaardig!”

PERSBERICHT – CDA PvdA VVD eisen opheldering Pleinfeesten