Door Luc Brouwers op 30 augustus 2013

Duurzaam energiepark De Brem aangemeld voor Green Deal

In De Gelderlander van 24 augustus jl. staat, dat de toekomstige bouw van het zonnepark De Brem ‘zeer onzeker’ is. Wij, de initiatiefnemers uit de Gennepse gemeenteraad en de in april jl. gevormde stuurgroep zijn er inderdaad niet gerust op, dat het Nationaal Energieakkoord voldoende ruimte zal scheppen voor het zonnepark. De voorlopige versie van dat akkoord doet dat in ieder geval nog niet.

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat de energiebelasting voor leden van energiecoöperaties met 7,5 cent per kWh omlaag gaat voor duurzame energie die in de nabijheid is opgewekt. Voor het begrip ‘nabijheid’ is de ‘postcoderoos’ bedacht: de viercijferige postcode (voor Heijen 6598) en alle daaraan grenzende postcodes. De belastingmaatregel zal in 2017 worden geëvalueerd en geldt dus in principe maar voor vier jaar. Voor het duurzaam energiepark De Brem in Heijen (gem. Gennep) is een investering nodig van € 20 mln. Van dat bedrag zal de op te richten coöperatie ongeveer de helft moeten lenen bij banken en andere financiers. Deze zullen daar alleen toe bereid zijn, als ze kunnen rekenen op een langdurig, rendabelbestaan van de coöperatie. Vier jaar is daarvoor gewoon te kort.

De ‘postcoderoos’ is mogelijk in de Randstad een werkbare formule. Maar in andere provincies, zoals Limburg, werkt deze niet. Uitgaande van de postcode van Heijen zouden de noordwestelijke en noordelijke delen van de gemeente Gennep (Milsbeek, Damse Veld en De Diepen) buiten de boot vallen. Verder zijn er ten oosten van de gemeente geen postcodes die meetellen. Omdat de kern van Boxmeer wel in een aangrenzend postcodegebied valt, zouden bijna 12.000 huishoudens voor stroom van het zonnepark in aanmerking kunnen komen. Om de capaciteit van De Brem ten volle te benutten, moet minstens de helft van die huishoudens meedoen. Een participatiegraad van 50% tot 60% is onrealistisch, al was het maar omdat een toenemend aantal huishoudens gelukkig al zelf stroom opwekt met zonnepanelen op het dak.

Om toch verder te kunnen, hebben wij De Brem bij het Ministerie van Economische Zaken aangemeld voor een Green Deal met de regering. Wij verwachten zo meer ruimte te krijgen om het zonnepark te verwezenlijken. In een Green Deal kan de regering met initiatiefnemers afspreken dat voor hun initiatief bepaalde regels niet behoeven te gelden of dat de werking van andere regels juist voor langere tijd is gegarandeerd.  Hiermee kan de regering dus afspraken op maat maken om zodoende interessante initiatieven een kans te geven.
Het zonnepark met 75.000 panelen op de 28 ha van De Brem zal het grootste in Nederland zijn en is alleen al door de omvang van het project interessant. Gebleken is dat de provincie Limburg het initiatief toejuicht en bereid is, bestuurlijke en financiële ondersteuning te bieden. Daarmee ligt ook de weg open naar steun uit Europese fondsen.

Het grote struikelblok vormt het de regelgeving van de rijksoverheid. Met het afsluiten van een Green Deal kan dit opgelost worden. Voor het begrip nabijheid kan bijvoorbeeld een netnummer-indeling worden gevolgd. Afspraken over een looptijd van bij voorbeeld 15 jaar geven potentiële financiers zekerheid over de continuïteit van het project. Zo kan de bedrijfsvoering van de coöperatie sluitend worden gemaakt zonder exploitatiesubsidie van rijk of provincie.
Ten slotte kan in de Green Deal worden vastgelegd, dat De Brem in de komende jaren niet alleen zonne-energie zal opwekken. Met het zonnepark als basis en de bescheiden winst die daarmee is te behalen,is het mogelijk om met veel innovatievere vormen van duurzame energieopwekking en stroomopslag aan de gang te gaan. Wij zijn voornemens de (technische) universiteiten in de omgeving (Aken, Eindhoven,Radboud/Nijmegen) en instituten als KEMA, Ecofys en ECN om medewerking te vragen. Ook zullen wij,samen met de provincie Limburg, aansluiting zoeken bij het Europees strategisch plan voor energietechnologie.

Uiteindelijk staat ons voor ogen dat er in en rond Gennep een ‘Green Energy Valley’ ontstaat, die nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid oplevert, innovatie in duurzame technieken bevordert, kennis en ervaring aantrekt en de regio Noord Limburg leefbaarder maakt. Wij zien dat als een welkome aanvulling op de nu voornamelijk op land- en tuinbouw, transport en logistiek en toerisme gebaseerde regionale economie. Wij verwachten, dat deze ontwikkeling haar uitstraling zal hebben naar oostelijk Brabant(Boxmeer, Cuijk). In Euregionaal verband, in de Niederrhein en het westelijk Roergebied, denken wij ook belangstelling te kunnen wekken voor deelname in deze Green Energy Valley.

Namens bestuur en stuurgroep van de
Stichting Haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem,
Luc Brouwers, voorzitter

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers