16 januari 2015

Huishoudelijke hulp vanaf 1-1-2015

Vanaf  1  januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) in werking. Op het gebied van huishoudelijke hulp gaat er veel veranderen. Met ingang van 1 januari 2015 kan er een wijziging komen in de toezegging van de huishoudelijke hulp die burgers tot en met 31 december 2014 ontvingen.
De huishoudelijke hulp kan niet zomaar beëindigd of veranderd worden door de gemeente. Zoals de uitspraak van de rechter in Groningen die aangaf dat het echtpaar uit Dantumadeel recht had op huishoudelijke hulp en dat de gemeente dit niet met een brief had mogen beëindigen. Om  beëindiging of wijziging in de ondersteuning  te realiseren zal er eerst een onderzoek door de gemeente uitgevoerd moeten worden.  Dit zou kunnen door het voeren van een keukentafelgesprek met de aanvrager.  Een belangrijk uitgangspunt van de keukentafelgesprek is het verhelderen van de zorgvraag van de burger en niet de bezuiniging van de overheid.  Daarbij valt vooral te denken aan de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert ,zoals gezondheid en mogelijkheden om huishoudelijke hulp te realiseren door het sociale netwerk van de betrokken burger.
Voor een keukentafelgesprek heeft de burger  het recht om een vertrouwd iemand uit te nodigen bij dit gesprek. Uit vele ervaringen blijkt dat dit zeer positief en verhelderend kan werken voor degene die huishoudelijke hulp vraagt.  PvdA adviseert om hier gebruik van te maken.

PvdA wil graag uw ervaringen horen zodat we deze persoonlijke ervaringen van de inwoners van Gennep mee kunnen nemen in de commissie en raadsvergadering. Als PvdA vinden we het belangrijk om de mening van de inwoners te horen zodat we ons in kunnen zetten voor een goede invoer van de  WMO. U kunt uw mening geven via de website van de PvdA of door een van onze leden te benaderen.

Vanuit de PvdA hebben de  volgende leden zitting in de commissie Samenleving en Milieu :
Elly Gijbers  telefoon 511542             e.g.gijsbers@gmail.com
Theo Kersten  telefoon 517840         kersten.theo.theo@gmail.com
Elly v. Lieshout  telefoon  513321     voormij51@ziggo.nl
Voor vragen of het delen van uw ervaringen kunt u contact opnemen met een van hen.

Elly v. Lieshout
Commissielid Samenleving en Milieu