21 april 2013

Memo haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem (2)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2013 is besloten dat er een haalbaarheidsstudie moet worden verricht naar de vestiging van een duurzaam energiepark op bedrijventerrein “De Brem” in Heijen.  Toegezegd is dat de initiatiefnemers periodiek de gemeenteraad zullen inlichten over de gemaakte vorderingen en dat dit zal gebeuren in de reguliere vergaderingen van de commissie Ruimte en Economie.

Sinds de laatste terugkoppeling voor de commissie Ruimte en Economie van 19 maart jl. zijn de contacten met de provincie Limburg en met politiek Den Haag verder geïntensiveerd. De gesprekken met beleidsmedewerkers van de provincie waren met name gericht op het inventariseren van de wederzijdse mogelijkheden en belangen. Op basis van een voorlopige business case is gekeken waar kansen liggen en welke vraagstukken nog beantwoord moeten worden, om zodoende een beeld te krijgen van een mogelijke samenwerking tussen energiecoöperatie, gemeente Gennep en de provincie Limburg. Dat er mogelijkheden zijn en dat de provincie Limburg een uitermate positief beeld heeft bij de plannen rond de Brem, blijkt uit het feit dat het project door de provincie als voorbeeld voor andere duurzame projecten in Limburgse gemeenten is bestempeld. Aan een meer concrete uitwerking van de mogelijkheden wordt gewerkt.

De contacten met politiek Den Haag en het ministerie van ELI zijn vooral gericht op het uitoefenen van invloed op de aangekondigde ministeriële nota met betrekking tot het stimuleren van het decentraal duurzaam opwekken van energie. Het aanbieden van deze nota aan de Tweede Kamer heeft door hernieuwd kabinetsberaad enige vertraging opgelopen en wordt nu eind april, begin mei verwacht. De uiteindelijke inhoud van deze nota is van eminent belang voor de haalbaarheid van een duurzaam energiepark De Brem.
Naast deze contacten met overheden, zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Destion, van de Industriële Kring, van banken, van de netwerkbeheerder Enexis en van de landelijke koepel van lokale duurzame energie initiatieven E-decentraal. Deze laatste organisatie levert ook gericht input op genoemde ministeriële nota. Tot slot heeft op 17 april jl. de werkconferentie plaatsgevonden in gemeenschapshuis D’n
Toomp in Heijen. Deze bijeenkomst was met zo’n 75 bezoekers goed bezocht en de sfeer was positief kritisch. Voor wie die deze avond niet aanwezig konden zijn, is de tijdens de werkconferentie getoonde presentatie als bijlage toegevoegd. Tijdens deze werkconferentie is een stuurgroep geformeerd van zeven leden, die het haalbaarheidsonderzoek verder zal gaan begeleiden. Naast deze zeven leden zal op gezette tijden een beroep kunnen worden gedaan op specifieke expertise van deskundigen, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Eventuele vragen kunt u via e-mail stellen aan onderstaande leden van de stichting, zodat zij deze indien mogelijk, zullen beantwoorden voor aanvang van de commissie Ruimte & Economie van dinsdag 23 april 2013.

Stichting Haalbaarheidsstudie Duurzaam Energiepark “De Brem”

Voor meer informatie zie www.energiebrem.nl