2 juli 2015

Ontluisterend

De raadsvergadering van 22 juni jl. was ontluisterend. Waarom?

Een vertegenwoordiger van de wijkraad Gennep-Zuid had inspreektijd aangevraagd. Ze besprak de kwestie Heikant. Daarbij legde ze de nadruk op wat ons gemeentebestuur in zijn beleidsdoelstellingen hoog in het vaandel heeft staan, namelijk burgerparticipatie. Bij de voorbereiding van de structuurvisie Heikant is die participatie in symboliek blijven steken. Wanneer onze fractie het college hier op aanspreekt, wordt het gebagatelliseerd en kijkt men er van weg. Wij vinden dat ontluisterend.

Het eerste agendapunt: de ontheffing van de verhuisplicht van wethouder Lucassen. De wet verplicht gemeentebestuurders te wonen in ‘hun’ gemeente. Ontheffing kan een keer voor een jaar worden gegeven. Alleen in bijzondere gevallen kan die ontheffing worden verlengd. Het college van B&W wenste geen informatie te geven, waarom wethouder Lucassen als “bijzonder geval” moet worden beschouwd. Zonder nadere argumenten kreeg het de steun van SP, KERN en D66. In onze ogen ontluisterend.

Vervolgens besprak de raad de begroting van Intos en de voorjaarsnota. Waar wij onze bijdrage richtten op de uitwerkingen van beleid achter de cijfers – het beleid gaat immers om mensen – zagen we dit bij de andere partijen niet terug. Sterker nog: we werden doodgezwegen, terwijl we trachtten het college aan de uitvoering van het vastgestelde beleid te houden! Wat voor waarde hebben al die beleidsnota’s anders? Ontluisterend.

Welk onderwerp is wel uitputtend besproken? Het hondenbeleid nam een uur vergadertijd in beslag. Ontegenzeggelijk is het nodig dat de gemeenteraad zich soms druk maakt over irritante randverschijnselen als hondenpoep. Maar dat moet volgens de PvdA-fractie wel in verhouding staan tot kwesties die er echt toe doen, zoals de sociale werkplaats, de kaders voor de volgende gemeentebegroting en het al of niet bouwen voor leegstand in de Heikant. Zo bezien is zelfs het handhaven van de wet (verhuisplicht voor bestuurders, tenzij…) belangrijker.