13 oktober 2014

Pvda Gennep pleit voor het invoeren van dienstencheques

De gemeente Gennep is op dit moment bezig om invulling te geven aan haar nieuwe taken op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Veel van wat voorheen onder de verantwoordelijkheid van het rijk of de provincie viel, zal vanaf 1 januari 2015 door de gemeente uitgevoerd gaan worden. Tegelijk met het overdragen van deze (zorg)taken voert het rijk ook een forse bezuiniging door om de explosieve stijging van de zorgkosten enigszins af te remmen.
De gemeenteraad van Gennep zal, als belangrijke volgende stap in deze mega-operatie, tijdens de raadsvergadering van 13 oktober over het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 besluiten. Met dit beleidsplan poogt de gemeente Gennep, deze ingrijpende veranderingen in de zorg vorm te geven.
Hoewel de fractie van de PvdA kritisch is over een aantal door het college van B&W gemaakte keuzen willen wij toch proberen om door constructief meedenken deze, voor de inwoners van de gemeente Gennep ingrijpende operatie, tot een succes te maken. De fractie van de PvdA Gennep zal op 13 oktober een motie indienen waarin zij pleit voor het invoeren van zogenaamde dienstencheques. Deze dienstencheque is bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn op eigen kracht hun huis schoon te houden, maar die door de bezuinigingen de huishoudelijke hulp volgend  jaar (deels) niet meer vergoed krijgen. Met de dienstencheque kunnen deze mensen voor een relatief laag bedrag huishoudelijke hulp inhuren. Aangesloten zorgaanbieders nemen de cheque als betaling aan. Medewerkers van zorgbedrijven behouden zo hun baan en cliënten behouden hun zorg. Deze opzet helpt dus alle partijen.
Dienstencheques of dienstenvouchers zijn in België al veel langer in gebruik. Het systeem werkt simpel. De cheque heeft een waarde van bijvoorbeeld € 22. De burger koopt een cheque bij de gemeente en betaalt hier slechts € 10 of € 8 voor, afhankelijk van wat de gemeente wil. Het restant wordt aangevuld door de gemeente. De extra kosten die dit systeem met zich meebrengt kan de gemeente betalen van de 150 miljoen euro extra die het rijk uittrekt om de gevolgen van de bezuinigingen op de zorg te verzachten. Een aantal gemeenten in Nederland heeft al besloten om dit systeem in te voeren en andere (zoals Nijmegen) overwegen hetzelfde te doen.
De fractie van de PvdA Gennep verwacht dat met dit systeem de gevolgen voor mensen die nu tussen de wal en het schip dreigen te vallen, verzacht kunnen worden terwijl dit tegelijkertijd het verlies van banen in de thuiszorg kan beperken.

Luc Brouwers
PvdA Gennep