9 mei 2014

PvdA Gennep wil financiële waarborg voor zorgtaken

In de raadsvergadering van 12 mei komt de gemeentelijke kadernota over de decentralisatie van de zorg aan de orde. Het rijk zal met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor diverse zorgtaken aan de gemeenten overdragen. Tegelijk zal op de thuiszorg, de jeugdzorg, de sociale werkplaats en de Wet maatschappelijke ondersteuning fors worden bezuinigd.
De kadernota is onder meer bedoeld om voor de gemeente Gennep vast te leggen, hoeveel de zorg voortaan mag kosten. Voor de Partij van de Arbeid Gennep betekent dit, dat er principiële keuzen gemaakt zullen moeten worden. Het rijk heeft het budget flink gekort. Het zal er dus op aankomen, efficiënter en doelgerichter te werken om te waarborgen, dat wie zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt. Voor de PvdA staat als een paal boven water dat de toegang tot de zorg en de kwaliteit van die zorg gegarandeerd wordt. Wie van zorg afhankelijk is, mag niet voor een gesloten loket komen te staan, alleen omdat het geld op is.
De PvdA vindt het onjuist om nu te kiezen voor een financieel slot op de deur, zoals in de kadernota is voorgesteld. Volgens het Gennepse college van B&W is er voor de zorg niet meer geld beschikbaar dan dat wat er in 2014 voor werd en wordt uitgegeven, plus de door het rijk verstrekte, gekorte budgetten. Dat heet in de kadernota “een kostenneutrale uitvoering van de decentralisaties”.
Tijdens de raadsvergadering van aanstaande maandag zal de PvdA voorstellen doen, de kadernota te wijzigen. Als zou blijken dat efficiënter werken onvoldoende financiële ruimte voor de zorg biedt, moet in andere onderdelen van de gemeentebegroting naar het nodige geld worden gezocht. Wie van zorg door de gemeente afhankelijk is, mag nooit in de kou komen te staan.
AMENDEMENT kadernota OMO