16 januari 2014

Samenwerking met Venray?

Motie van PvdA, VVD en Kern over samenwerking/fusie ambtenaren Gennep en Venray
6 januari 2014 — Theo Kersten

Via de raadsinformatiebrief van 10 december 2013 heeft B&W de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om te komen tot een fusie tussen de ambtelijke apparaten van Gennep en Venray. U eindigt die brief met: “wanneer de behoefte aanwezig is bij uw raad om uitgebreider geïnformeerd te worden, staan wij hier uiteraard voor open.”

Bij de fractie van de PvdA wringt hier de schoen. Wij vinden dat het college van B&W behoorlijk voor de muziek vooruit loopt. U had voor het sturen van de raadsinformatiebrief het gevoelen van de raad moeten polsen. Dit ondanks dat uw stelling dat het college van B&W zich baseert op de vastgestelde strategische visie van juni 2012.

Wat zou er mis mee zijn geweest dit idee vooraf in de commissie Bestuur en Organisatie aan de orde te stellen? Wilde u de raad van Gennep voor het blok zetten met uw publicatie in de pers? Onze fractie concludeert met de Gemeentewet in de hand dat het een kwestie van fatsoenlijk besturen zou zijn geweest, veel eerder het gevoelen van de raad te polsen. Immers, de bevoegdheid om te besluiten over een eventuele ambtelijke fusie berust bij de gemeenteraad. U had naar onze overtuiging moeten inschatten dat de gemeenteraad in een veel vroeger stadium geïnformeerd had willen worden.

Wij fluiten u nu terug. Dat vinden wij nodig, zeker nu we hebben gehoord wat de raad van de gemeente Venray van dit initiatief vindt. Wat de fractie van de PvdA betreft zet B&W geen verdere stappen tot samenwerking zonder dat de commissie Bestuur en Organisatie hierin te kennen en vervolgens de voltallige gemeenteraad.

Verder nog een opmerking namens de fractie van de PvdA: op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er breekt dan een nieuwe bestuursperiode van 4 jaar aan. Wij zijn van mening dat een nieuwe raad gekozen door de burgers in de gemeente Gennep zich over dit soort zaken dient uit te spreken. Dus wat ons betreft is dit een controversieel onderwerp dat pas na de verkiezingen weer aan bod kan komen.