Door Luc Brouwers op 14 juni 2015

Verbijstering over afdwingen besluit Heikant

De oppositiepartijen in de gemeente Gennep zijn verbijsterd over de wijze waarop de coalitiepartijen thans een besluit over De Heikant afdwingen.

De Heikant is een voormalig instellingsterrein, over de herontwikkeling van dit terrein naar een gemengd woongebied waarin burgers en cliënten van Dichterbij naast elkaar wonen, wordt al jaren gesproken. Het plan was om hier 300 burgerwoningen te bouwen. De woningmarkt is echter sinds 2008 drastisch veranderd, reden waarom het moeilijk is om gezamenlijk met partijen een passende oplossing te vinden. De moeilijkheid zit behalve in afgenomen vraag naar woningen, ook in commerciële belangen van Parkvisie (ontwikkelaar) en Dichterbij (eigenaar) versus de belangen van de bewoners van Gennep Zuid en de bewoners die al in het gebied wonen. Aan de gemeenteraad de moeilijk opdracht om alle belangen en risico’s objectief af te wegen en een besluit te nemen.

Aangezien nog niet alle risico’s in beeld zijn, besloot de gemeenteraad van Gennep een raadswerkgroep in te stellen die ervoor zou zorgen dat de benodigde informatie op tafel zou komen. Iedereen was het er over eens: “Pas als alle informatie beschikbaar is, kan een afgewogen besluit genomen worden”. De raadswerkgroep ging aan de slag en stelde vragen. Op die vragen werden slechts zeer summiere antwoorden ontvangen. De hele raadswerkgroep was van mening dat nog lang niet alle benodigde informatie ontvangen was, om een objectieve afweging te kunnen maken. Daarnaast is bekend dat partijen; wijkraad Gennep Zuid, Dichterbij en Parkvisie intensief overleg met elkaar voeren met als doel gezamenlijk overeenstemming bereiken over een aantal heikele punten in de plannen voor De Heikant. Partijen verzochten het college herhaaldelijk om deel te nemen aan de gezamenlijke besprekingen en ook verzocht men om nog wat tijd om gezamenlijk tot een akkoord te komen.

Echter, die tijd wordt hen niet gegund, de coalitie; SP, Kern en D66, verordonneerden dat zij in de eerstkomende raadsvergadering een besluit gaan nemen. Zelfs nu dat gebaseerd is op onvoldoende objectieve informatie onder meer over de risico’s van dit besluit voor alle toekomstige woningbouwplannen in Gennep. Zelfs is het kennelijk niet meer nodig om te luisteren naar de bewoners en omwonenden, die hebben geen kans meer gekregen om hun constructieve oplossingen in te brengen. Sterker nog, het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente neemt al sinds april niet meer deel aan de overleggen met de bewoners uit Gennep Zuid. Eerder lieten SP en KERN zich nog kritisch uit over de Heikant plannen en de zeer gebrekkige communicatie met de burgers, nu lopen ze als makke schapen achter D66 aan.

Wij zijn verbijsterd over de gang van zaken, vooral omdat burgers genegeerd worden en risico’s niet meer afgewogen worden. Kortom; de macht regeert in Gennep. Wij zijn buiten spel gezet, kijken toe en verbazen ons over hoe onverantwoordelijk deze coalitie regeert…… Waarom?

 

VVD                                                      PvdA                                      CDA
Janine van Hulsteijn                         Luc Brouwers                      Ingrid Voncken
06 20627081                                      06 38667940                       06 51361005

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers