Standpunten

Zoeken

Cultuur en verenigingen

De PvdA staat voor ontmoeting en verbinding. Dat doen wij door actief het gesprek aan te gaan. We stimuleren onze medeburgers in Gennep om dat ook te doen. Cultuur en het verenigingsleven zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Organisaties die actief contact leggen met anderen kunnen rekenen op onze steun. Bijvoorbeeld: Stichting MaGe, Vluchtelingenzorg Gennep e.o., samenwerkende voetbalverenigingen uit Milsbeek en Middelaar. Kunst en cultuur bieden ook binding en ontmoeting. De gemeente voert een actief kunstbeleid. Zij stimuleert individuele burgers en hun organisaties en verenigingen om aan het maken van culturele manifestaties bij te dragen en ernaar te komen kijken en luisteren.

Lees verder

Fatsoenlijk bestuur

De PvdA vindt dat je van de gemeente kan en mag verwachten dat ze je vriendelijk en goed helpt. En dat moet ook efficiënt gebeuren. Voor een gemeente van onze omvang betekent dit dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om de kosten te drukken. Bij samenwerking willen wij vooral kijken naar de economische, culturele en sociale verbindingen die er al zijn. Niet samenwerken met Limburgse gemeenten omdat we het bestuurlijk zo gewend zijn, maar veel meer met bij voorbeeld het land van Cuijk, Boxmeer en Nijmegen. Het spreekt vanzelf dat we verantwoord omgaan met de gemeentelijke middelen – alsof het onze eigen portemonnee is. Projecten beoordelen we op nut en noodzaak; de meerwaarde moet duidelijk zijn. Eigenlijk zoals je dat thuis ook zou doen. Het gemeentebestuur is een fatsoenlijke werkgever die werk en bestaanszekerheid biedt. In haar personeelsbeleid geeft zij het voorbeeld aan andere werkgevers in de gemeente. Flexwerk en payrolling dringt zij terug, vaste contracten zijn de regel. De PvdA vindt, dat het gemeentebestuur naast haar burgers moet staan en moet werken ten dienste van de mensen. Het gevoel bij burgers dat de gemeente toch alleen doet wat ze zelf wil, moet weg. Vaak is dit een kwestie van goed, zorgvuldig en vooral ook begrijpelijk communiceren.

Lees verder

Iedereen kan meedoen

Dat is gemakkelijk gezegd, maar spreekt niet vanzelf. Er zijn mensen die het financieel niet lukt om mee te doen. Mensen die moeten rondkomen van het sociaal minimum moeten eerder nee zeggen tegen een sportvereniging. Een uitje of een verjaardag vieren zit er vaak niet in. Alles heeft nu eenmaal zijn prijs. De PvdA vindt dat wie 120% van het sociaal minimum of minder inkomen heeft, financiële ondersteuning van de gemeente verdient. Gennep moet een toegankelijke gemeente zijn die niemand uitsluit, ook kwetsbare mensen niet. Iedereen moet mee kunnen doen omdat anders vereenzaming op de loer ligt. Ongewild of onbedoeld, maar toch… De gemeente zoekt deze mensen op en gaat met ze in gesprek. Initiatieven om vereenzaming tegen te gaan vanuit de samenleving worden actief ondersteund.

Lees verder

Je veilig voelen

Het is in Nederland nog nooit zo veilig geweest als nu. Echter, het gevoel is vaak anders. De PvdA wil dat inwoners zich veilig voelen. Maar we laten stoere taal achterwege. We weten dat de overheid niet alleen de veiligheidsproblemen kan oplossen. Maar toch: Gennep zou, op grond van het aantal inwoners, drie wijkagenten moeten hebben. We hebben er maar twee. Dat kan beter. Het signaleren van overlast of problemen in een vroeg stadium kan veel onrust en gevoelens van onveiligheid voorkomen. Gaat het toch een keer mis, dan is behoorlijke handhaving nodig. Veiligheid is ook veiligheid in het verkeer. Veiligheid op de weg en leefbaarheid van de wijk of kern gaan hier hand in hand.

Lees verder

Jeugd en zorg

Voor betere en efficiëntere jeugdzorg wil de PvdA dat de gemeente optimaal samenwerkt met ouders, artsen en aanbieders van jeugdzorg. Indien nodig neemt de gemeente hierbij de regie. Preventie van problemen staat daarbij voorop, maar werken aan oplossingen komt daar vlak achteraan. Maatwerk en oog voor complexe situaties moeten daarbij het uitgangspunt zijn. Voor organisaties die onvoldoende samenwerken, zoekt de gemeente andere zorgaanbieders. De PvdA wil dat het jongerenbeleid samen met de jongeren tot stand komt. We betrekken jongeren bij zaken die hen aangaan.

Lees verder

Levendige dorpen en wijken

Het recht op een dak boven je hoofd is vastgelegd in de Grondwet. Toch heeft lang niet iedereen toegang tot een huis dat past bij zijn of haar situatie. De PvdA zoekt naar creatieve oplossingen voor meer en betaalbare woningen, vooral voor jongeren. Immers, jongeren die zich hier vestigen of hier blijven, garanderen een vitale samenleving voor later. Voor ouderen is een levensloopbestendige woning voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven wonen, bij voorkeur in de eigen wijk of kern. Dit maken we mogelijk door bestaande woningen aan te passen of door vervangende nieuwbouw. We doen wat we kunnen om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kernen en wijken te handhaven. Een school, een geldautomaat, een paar winkels, bloeiende verenigingen en een ontmoetingsplaats zijn noodzakelijke voorzieningen. Het zal een opgave zijn om die voorzieningen betaalbaar en in stand te houden. Voor de PvdA is dat een uitdaging die we, samen met de bewoners van de kernen en wijken, graag aangaan.

Lees verder

Toekomstgericht – duurzaam

Grote veranderingen op het gebied van de bevolkingskrimp, het klimaat, de economie en het milieu vragen om anders denken en handelen. Gennep moet snel duurzamer worden. Nu ontbreekt het gevoel van urgentie. Tegelijkertijd zijn veel mensen niet in staat om te profiteren van mogelijke besparingen en het zelf opwekken van duurzame stroom, terwijl zij dit best zouden willen. Eén van de grote rijkdommen in onze gemeente is het fantastische landschap en een rijke natuur. Hier moeten we zuinig op zijn. De invoering van de Omgevingswet (verwacht in 2021) gaan we gebruiken om samen met inwoners en bedrijven een omgevingsvisie te ontwikkelen, die recht doet aan al het moois dat we hebben en de kansen die dat biedt. Of het nu gaat om toerisme, recreatie of de agrarische sector, de kwaliteit van ons landschap staat voorop.

Lees verder

Zorgen voor zorg

De gemeente gebruikt de Wet maatschappelijke ondersteuning om kwetsbare burgers meer kansen te bieden. Wij hebben als PvdA speciale aandacht voor wonen, vervoer, onderwijs en vrijetijdsbesteding. We hechten hierbij veel belang aan de rol van mantelzorgers en sociaal ondernemerschap. Maar burgerkracht en zelfregie wil niet zeggen dat je het zelf maar uit moet zoeken. Wie er niet uitkomt, kan bij de gemeente terecht voor goede raad, hulp en ondersteuning. De gemeente geeft voorlichting aan alle inwoners – werknemers en zelfstandigen – zodat zij de weg vinden naar regelingen als huur- en zorgtoeslag. Samenwerking met en communicatie tussen zorggebruikers en -aanbieders is belangrijk. De gemeente heeft hier met al haar kennis en mogelijkheden een belangrijke rol. Zorg bieden op maat en naar behoefte is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, dus ook van de gemeente. Voor de PvdA staat het belang van de zorggebruiker voorop. We zullen zorgaanbieders op basis van dit belang selecteren en inzetten. Tegelijkertijd wil de PvdA het wekken van valse verwachtingen voorkomen. We zijn eerlijk over wat er wel en niet kan. Wie tussen wal en schip dreigt te vallen, vindt voor zijn klacht een gewillig oor.

Lees verder