Fatsoenlijk bestuur

De PvdA vindt dat je van de gemeente kan en mag verwachten dat ze je vriendelijk en goed helpt. En dat moet ook efficiënt gebeuren. Voor een gemeente van onze omvang betekent dit dat samenwerken met anderen noodzakelijk is om de kosten te drukken. Bij samenwerking willen wij vooral kijken naar de economische, culturele en sociale verbindingen die er al zijn. Niet samenwerken met Limburgse gemeenten omdat we het bestuurlijk zo gewend zijn, maar veel meer met bij voorbeeld het land van Cuijk, Boxmeer en Nijmegen. Het spreekt vanzelf dat we verantwoord omgaan met de gemeentelijke middelen – alsof het onze eigen portemonnee is. Projecten beoordelen we op nut en noodzaak; de meerwaarde moet duidelijk zijn. Eigenlijk zoals je dat thuis ook zou doen. Het gemeentebestuur is een fatsoenlijke werkgever die werk en bestaanszekerheid biedt. In haar personeelsbeleid geeft zij het voorbeeld aan andere werkgevers in de gemeente. Flexwerk en payrolling dringt zij terug, vaste contracten zijn de regel. De PvdA vindt, dat het gemeentebestuur naast haar burgers moet staan en moet werken ten dienste van de mensen. Het gevoel bij burgers dat de gemeente toch alleen doet wat ze zelf wil, moet weg. Vaak is dit een kwestie van goed, zorgvuldig en vooral ook begrijpelijk communiceren.

Dit gaan wij doen:

◆ We baseren samenwerking met andere gemeenten op logische verbanden en behoeften en kijken hierbij zeker ook over de lands- en provinciegrenzen.

◆ Inhuren van dure adviesbureaus en tijdelijke medewerkers beperken we tot een absoluut minimum. We investeren in kennis en kwaliteit van de eigen ambtelijke organisatie.

◆ Ambtelijk taalgebruik wordt waar mogelijk vermeden. Burgers krijgen altijd de gelegenheid om verduidelijking of toelichting te vragen.

Dit hebben wij gedaan:

◆ Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan hebben wij B&W opgeroepen, een proef te doen met anoniem solliciteren. Deze proef was zo succesvol dat het college heeft besloten om dit blijvend in te voeren.

◆ Wij hebben samen met de stichting Een Speciaal Gebaar misstanden in de schuldhulpverlening aangekaart om een mentaliteitsverandering bij B&W en ambtenaren te bereiken.