Levendige dorpen en wijken

Het recht op een dak boven je hoofd is vastgelegd in de Grondwet. Toch heeft lang niet iedereen toegang tot een huis dat past bij zijn of haar situatie. De PvdA zoekt naar creatieve oplossingen voor meer en betaalbare woningen, vooral voor jongeren. Immers, jongeren die zich hier vestigen of hier blijven, garanderen een vitale samenleving voor later. Voor ouderen is een levensloopbestendige woning voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven wonen, bij voorkeur in de eigen wijk of kern. Dit maken we mogelijk door bestaande woningen aan te passen of door vervangende nieuwbouw. We doen wat we kunnen om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kernen en wijken te handhaven. Een school, een geldautomaat, een paar winkels, bloeiende verenigingen en een ontmoetingsplaats zijn noodzakelijke voorzieningen. Het zal een opgave zijn om die voorzieningen betaalbaar en in stand te houden. Voor de PvdA is dat een uitdaging die we, samen met de bewoners van de kernen en wijken, graag aangaan.

Dit gaan wij doen:

◆ Huiskamerprojecten voor ouderen richten we in naar wens en in overleg met de ouderen zelf en hun organisaties.

◆ In geval van leegstand in bijvoorbeeld winkel- of bedrijfspanden gaan we kijken of deze panden geschikt gemaakt kunnen worden voor (tijdelijke) bewoning. Bestemmingsplannen passen we waar nodig aan.

◆ Nieuwbouw moet kunnen. Maar dan wel nieuwbouw waar behoefte aan is zoals sociale huur- en levensloopbestendige woningen.