Peter Fransman

Peter Fransman

Over Peter Fransman

Democratie is voor mij meer dan eens in de zoveel tijd een vakje rood kleuren. Als je bedenkt welke strijd onze voorgangers voor allerlei burgerrechten hebben geleverd, had ik hier en daar wat meer engagement verwacht. De uitspraak , de politiek is te belangrijk om aan politici over te laten, is mij dan ook uit het hart gegrepen.

De groeiende maatschappelijke tweedeling –enerzijds een geringe groep geprivilegieerden en aan de andere kant groepen bewoners die de boot dreigen te missen – en het simplistisch aanwijzen van zondebokken door enkele populistische partijen vormden voor mij de hoofdreden om actief te worden in de lokale politiek. Sinds enkele jaren ben ik lid van de partij van de arbeiders en deelnemer  aan het lokale fractieberaad. De kernpunten van de PvdA Gennep  zijn voor mij: iedereen telt mee, gerichtheid op samenwerking en het streven naar een fatsoenlijk  bestuur.

Ondanks de rapporten over een excellente dienstverlening namens de gemeente, onderken ik tekenen van toenemende bureaucratisering en te weinig het besef dat de gemeentelijke overheid dienstbaar moet zijn voor alle burgers. Alhoewel ik over het algemeen niet veel op heb met moraalpredikers wil ik toch oproepen tot meer burgerschapszin in de zin van: Doe mee, laat je hart spreken, laat je stem klinken, laat je voeten spreken en als het nodig is bal je vuist.

Laten we na de al te grote nadruk op de individuele vrijheid in het huidige neoliberale  klimaat de komende periode meer ruimte maken voor  de kernwaarden gelijkheid maar vooral ook broederschap.